PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

Niedziela i święta

godzina
8.00, 10.00, 12.00,17.00

Nabożeństwa majowe,
czerwcowe

godzina 17.00

Nabożeństwa październikowe

godzina 16.00

Nabożeństwa Fatimskie

13 dnia miesiąca
(od V do X)
o godzinie 17.00

Godzinki do N. M. P.

niedziela godzina 7.40

img

Droga Krzyżowa - Narodu Polskiego

"Co jest największą wartością? Nie mądrość ludzka, nie urząd, nie bogactwo. Największą wartością jest poświęcenie się dla dobra ludzi. I kto poświęca siebie dla drugiego znajdzie wszystko. A kto poświęca drugiego dla siebie straci wszystko".
(z Księgi Narodu: Pielgrzymstwa Polskiego Adama Mickiewicza)
I. Niewinny Jezus skazany na śmierć przez żydów.
I Rzeczpospolita nie prowadziła wojen zaborczych, jej katolicka ludność nie prześladowała nikogo. Była potęgą, a kolonii nie zakładała. Mimo to Rosja wykorzystując i wzniecając powstanie Chmielnickiego 1654-1686, zabierając nam Zadnieprze, rozpoczynając ekspansję na Zachód skazała Polskę na śmierć.
II. Jezus bierze Krzyż by zbawić świat.
28.11.1768 r. w Barze na Podolu organizuje się Konfederacja, która bierze na swoje ramiona ciężar ratowania Polski. 4.III.1768 r. powołany został związek wojskowy konfederacji. Konfederacji "Wolność i niepodległość Ojczyzny, wiarę świętą katolicką własnym życiem i krwią bronić, gwałtów nie czynić... na zdrajców, kara i śmierć". Hasło: Jezus Maryja, umrzeć albo zwyciężyć. Walki Konfederacji Barskiej trwały 4 lata przy udziale 200 tysięcy ochotników. I chociaż zakończyły się klęską to jednak mesjański sens tej ofiary zrozumiały następne pokolenia, zmagające się z rosyjską przemocą "Za wolność naszą i waszą".
III. Jezus upada pod Krzyżem pierwszy raz
W lutym 1772 r. Rosja zawiera tajny układ o przeprowadzeniu rozbioru Rzeczypospolitej z Austrią i Prusami. Rosja zajęła około 100 tys.km kw., Austria 80 tys.km kw., a Prusy ponad 30 tys. kw.. Upadek był ciężki, a droga męki długa jeszcze i daleka jak pisał później Słowacki "gdy szaty matki naszej na troje pocięto. To wielu zdrajców przedzieżgnięto i skalano, a wszystkich nas łańcuchem z trupem powiązano".
IV. Jezus spotyka Matkę.
"Solidarności" przypadnie budowanie wskrzeszonej III Rzeczypospolitej opartej na wartościach dziejowych - chrześcijańskich. Wśród tłumu otaczającego Jezusa jedynie Jego Matka najlepiej rozumiała to co się działo z Jej synem. Caryca Katarzyna II chcąc nadać pozory legalności I rozbioru mimo zgody jej kochanka Króla St. Augusta i rządu, zarządała zgody Sejmu. Większość sejmików na których wybierano posłów na ten "specjalny sejm" uznała, że najwłaściwszą odpowiedzią będzie bojkot. Zdrajcy i zwolennicy "mniejszego zła", posługując się groźbami, szantażem i przekupstwem zdołali wybrać tylko około 100 posłów, czyli 1/3 tej ilości , która normalnie konstytuowała Izbę Polską. Ziemię Nowogrodzką reprezentował Tadeusz Rejtan, który razem ze swymi przyjaciółmi narażając się zaprotestował. Zapłacił za to konfiskatą majątku sam poniósł śmierć w niewyjaśnionych okolicznościach. Wobec posłów wypowiedział słowa: "Zabijcie mnie, zdepczcie, lecz nie zabijajcie Ojczyzny".
V. Szmon Cyrenejczyk pomaga nieść Krzyż Jezusowi przez to niejako identyfikuje się z Jezusem.
W historii narodu polskiego Kościół Katolicki zidentyfikował się z narodem polskim. Początek identyfikacji dała Konfederacja Barska, która przyjmowała do swoich szeregów tylko Polaków Katolików. Nie przyjmowała prawosławnych, ponieważ władzę duchową, nad nimi sprawował car, ani protestantów, gdyż ci podlegali pod Króla Pruskiego. Kościół Katolicki nigdy nie zdradził narodu Polskiego. Naród Polski nie zdradził Kościoła.
VI. Spotkanie Św. Weroniki Konstytucja Trzeciego Maja
Konstytucja 3 Maja jest w naszych dziejach momentem wzniosłym. Równała ona wszystkie stany, wprowadzała tron dziedziczny oraz naprawiała Rzeczypospolitą. Weronika ocierając twarz przywraca Jezusowi jego godność ludzką. Konstytucja 3 Maja przywróciła Polsce jej należną godność w oczach Europy i świata. Była pierwszą najbardziej demokratyczną Konstytucją w Europie, drugą po Stanach Zjednoczonych. Minister pruski dzień ogłoszenia Konstytucji 3 Maja nazwał największym wydarzeniem w wieku, a caryca Katarzyna II była oburzona. Konstytucji tej bała się Rosja carska, Rosja bolszewicka, rządy PRL i PRL-bis ponieważ już ona budowała solidarność wszystkich stanów.
VII. Jezus powtórnie upada.
W naszej historii to II rozbiór Polski. Rosja była za słaba by walczyć samodzielnie z Polską skłoniła Prusaków do współudziału. Umowa rozbiorowa została podpisana 23.1.1793 r. Rosja posiadała 250 tys. km kw., Prusy 53 tys. km kw.. 22 lipca 1793 r. sejm w Grodnie złożony ze zdrajców (Targowiczan) podpisał traktat rozbiorowy.
VIII. Jezus pociesza płaczące niewiasty.
Płacz niewiast nie przyniósł ulgi cierpiącemu, ale był wyrazem solidarności z nim. Po raz pierwszy w naszych dziejach chłopi stanęli solidarnie ze szlachtą w powstaniu Kościuszkowskim w 1794r. i w bitwie pod Racławicami wnieśli istotny wkład w dzieło zwycięstwa. Około 3,5 tys. powstańców przepędziło garnizon rosyjski liczący prawie 8 tys. wojska. 22.IV. I794r. wybuchło zwycięskie powstanie w Wilnie. Kościuszko chcąc zmobilizować do walki większą ilość chłopów awansował na oficera Bartosza Głowackiego, a pod Połańcem 7.V.1794r. ogłosił universal, zapewniający chłopom wolność osobistą i zwolnienie od pańszczyzny tych chłopów, którzy przystąpią do powstania. Powstanie zakończyło się tragiczną bitwą pod Maciejowicami 10.X.1794r. Ranny Kościuszko dostał się do niewoli. W początkach listopada 1794r. Suworow dokonał rzezi Pragi. Nie płaczcie nade mną, lecz nad sobą i waszymi dziećmi. Bez przestrzegania zasad moralności i solidarności ludzie i narody będą dla siebie gorsi od wilków.
IX. Jezus upada trzeci raz.
III rozbiór Polski.Takim upadkiem był w naśladowaniu Chrystusa III rozbiór Rzeczypospolitej dokonany w r. 1795. Potęga Jagiellonów w gruzach, królowie w grobach. Została korona, symbol władzy. Opatrzność sprawiła, że wcześniej po potopie szwedzkim Król Jan Kazimierz we Lwowie złożył koronę czyniąc Matkę Bożą, Królową Korony Polskiej. Polaków z trzech zaborów łączyła Maryja, Królowa Polski, Częstochowa stała się stolicą duchową Polaków. Stanisław August Poniatowski 25 .XI. 1795 r. ogłosił swoją abdykację, państwo polskie przestało istnieć. Rosja zagarnęła nam ponad 500 tys. km kw., Prusy 148 tys. km kw., Austria 123 tys.km kw. Pod zabór Rosji trafiło ponad 6 milionów ludzi Rzeczypospolitej. Pod panowanie Prus 3 miliony, Austrii 4 miliony. Mocarstwa zaborcze zobowiązały się między sobą, że nigdy nie wprowadzą do swych tytułów imienia ani łącznego określenia Królestwo Polskie, które odtąd zniesione będzie na zawsze. Uzgodniono też wspólną politykę dotyczącą Kościoła Katolickiego poddając go pod kontrolę państw zaborczych. Kontakty z Rzymem miały być ograniczone lub całkowicie wyeliminowane. Księża mieli pełnić funkcję urzędników państwowych, prowadzących sprawy z zawieraniem małżeństw, urodzin i zgonów. Klasztory miały być likwidowane, a seminaria duchowne poddane ścisłej kontroli władz świeckich.
X. Jezus odarty z szat.
Nagość jest symbolem gorzkiej prawdy. Dla Polaków gorzką prawdą była rusyfikacja. Rosja chciała nie tylko ziemi polskiej, ale i duszy polskiej, dlatego rusyfikowano Polaków. W listopadzie 1830 r. kadeci po zdobyciu Arsenału z bronią rozpoczęli powstanie. We wrześniu 1831 padła Warszawa. Zwyciężona, ale nie pokonana. Wojsko polskie szło na emigracyjną tułaczkę. Duch polskiej narodowości chronił się w poematach i dramatach wieszczów: Mickiewicz "Pan Tadeusz", Słowacki "Kordian", Krasiński "Irydion".
XI. Przybicie do krzyża.Powstanie styczniowe 1863-64.
Prasa organiczna przygotowała warstwy chłopskie do powstania. Chłopi nie ruszyli clo walki, omanieni przez cara uwłaszczeniem zajęli nawet wrogie stanowiska clo powstańców. Powstanie upadło. Zsyłki i terror zastraszyły to pokolenie Polaków. Dążenia wolnościowe zostały przybite do krzyża na lat. 50. Dopiero dzieci tych ojców w czasie I wojny światowej zdali egzamin przed historia. Po 123 latach II.XI. 1918 r. wskrzesili II Rzeczypospolitą. Powstanie trwało 15 miesięcy. Czynnie walczyło w powstaniu około 200 tys. ochotników. Ponad 20 tys. zginęło, 40 tys. zesłano na Sybir. Około 10 tys. wyemigrowało, skonfiskowano prawie 5 tys. majątków. Przeprowadzono kasatę klasztorów katolickich, a nawet całych zakonów. Były to wielkie ofiary.
XII. Śmierć na Krzyżu. IV rozbiór Polski.
Krótko trwała niepodległość II Rzeczypospolitej. Związek Sowiecki - Stalin i Rzesza Hitlera w nocy z 23/24 sierpnia 1939 r. podpisały na Kremlu dwa układy: jawny - zwany traktatem o nieagresji i tajny zwany protokołem dodatkowym. W tym ostatnim zaznaczono IV rozbiór Polski. Granica między Rosją a Niemcami miałaby przebiegać po linii rzeki Narew, Wisła i San. 28 września 1939r. w prasie niemieckiej i sowieckiej publikowano zdjęcia wspólnych parad i defilad. Agresorzy dzielili się łupem 52% obszaru Polski zagarnęli sowieci. Do biologicznego zniszczenia Polski miały posłużyć: 1) zniszczenie inteligencji 2) zachęcanie do przerywania ciąży 3) rozpicie alkoholem narodu.
XIII. Zdjęcie z krzyża. Powstanie Warszawskie
W naturze matki tkwi mocne przeżywanie cierpień dziecka. Na widok ran Jezusa miecz boleści przeszył serce Maryi. Taką sama. raną dla Polaków było powstanie Warszawskie (1VIII 3.X.1944r.). Do powstania zachęcali sowieci. Polacy w tym czasie nie wymawiali Związkowi Sowieckiemu jego wspólnej walki z Hitlerem przeciwko Polsce. Nie wymawiali zbrodni , łagrów, Katynia, Miednoje i innych. W tym czasie tak, jak Polacy tak i Rosjanie walczyli na śmierć i życie z potęgą Hitlera. Pomoc Rosji uchroniłaby wielu od śmierci. Przyczyniłaby się do rozbrojenia i przepędzenia Niemców. Sowieci postąpili inaczej. Wstrzymali działania frontowe. Nie wyrażali zgody na lądowanie samolotów alianckich, przyglądali się jak kona Warszawa. Nawiązali do niechlubnej tradycji Rosji, która od XVII wieku skazywała Polskę na zagładę.
XIV. Złożenie do grobu
Chrystus w grobie.
Przeciwnicy Jego osiągnęli swój cel. Jednak bali się czegoś, skoro grób opieczętowali i zmusili władze decyzyjne do postawienia straży. W 1945 r. Rosja osiągnęła swój cel. Cala Polska znalazła się pod ich okupacją. Dla zniszczenia narodu polskiego kontynuowała cele ustalone z Hitlerem, a nawet je udoskonaliła. W miejsce zachęty do zabijania nienarodzonych wprowadzono ustawę z 27.IV.1957r. legalizującą zbrodnię ludobójczą. Rozpito Polaków tak, że przypada 11 litrów alkoholu na głowę mieszkańca. Systematycznie niszczono inteligencję polską. Ponadto zadłużono naród na wiele pokoleń. Zatruto środowisko naturalne, rozbito więzi społeczne, systematycznie odcinano naród od jego historii. Stalin dla osiągnięcia tych celów powołał rząd złożony z Targowicy aktualnych enkawódzistów, którzy za srebrniki judaszowskie niszczyli Naród Polski. Wyróżniającymi zbrodniarzami byli: Bierut, od 1923 członek partii komunistycznej bolszewickiej, Jaruzelski - pracujący w czasie wojny w zwiadzie konnym. (W zwiadzie pracowali tylko enkawódziści). Minc - pseudoekonomista; Berman - prawnik, szef bezpieki; Brystigrowa - szatanistka, wróg Kościoła oraz inni. Wielu z nich lub ich synów działa obecnie w strukturach państwa polskiego, dokonując destrukcji i utrzymując kontakty z mocodawcami w Moskwie. Jest to współczesna Targowica wysługująca się Moskwie bądź masonerii.
XV. Zmartwychwstanie
Droga Krzyżowa Chrystusa nie zakończyła się grobem lecz zmartwychwstaniem zwycięstwem. Droga Krzyżowa narodu polskiego też zakończy się zmartwychwstaniem III Rzeczypospolitej, wolnej, niezależnej i suwerennej. Znakami dla nas są: a) papież Polak. Gomułka nie wpuścił papieża Pawła VI do Polski. Matka Boża, którą Bóg dał nam ku obronie, sprawiła że z Polski wyszedł papież, który za PRL i PRL-bis był w Polsce, b) "Solidarność" Polska. O polskim papieżu na zachodzie pisano, że pochodzi z narodu pijaków. Z tego narodu "Pijaków" powstała polska Solidarność. To nie potęga zachodu zniszczyła system komunistyczny, ale "Solidarność". Wprawdzie zdradzana i opluwana przez tzw. doradców, byłych towarzyszy z PZPR. Mamy nadzieję i pewność, że powstanie polska "Solidarność", która nawiąże do korzeni swoich przodków, dla których Bóg, Honor, Ojczyzna były największą wartością.

Teksty: Ks.kanonik Marian Lipski

Sanktuarium Matki Bożej w Głogowcu k/Kutna | Copyright © 2009

Autor:www@strona.pl